Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:25
06:54
3305 897c 390
13:27
0842 159a 390
13:25
6385 b000 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
11:25
Reposted fromshakeme shakeme
22:08
22:07
22:06
5613 50fc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
14:59
6431 fc14 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMerrry98 Merrry98
14:14
2165 96d3 390
Reposted fromretaliate retaliate viaiindependentt iindependentt
21:18
09:44
Reposted fromnosmile nosmile viayourtitle yourtitle
09:10
09:05
9224 7d1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhh ohhh
11:25
8428 a6db 390
Reposted fromonlyman onlyman viainspirations inspirations
11:20
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
08:38
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viainspirations inspirations
17:46
7748 f421 390
niezwykłe jest tuż obok mnie...
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
16:07
07:58
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl