Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:06
6603 70aa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
18:06
4088 913e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
18:04
2276 fdde 390
Reposted fromfreakish freakish viaheroes heroes
16:49
7222 b5c4 390
Reposted fromheroes heroes
16:48
6357 36be 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
16:48
0405 2f46 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainerte inerte
15:04
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
21:37
6526 b6c7 390
Wroclaw, Poland
Reposted fromretaliate retaliate viaahora ahora
21:37
Reposted frommayamar mayamar viaahora ahora
10:23
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaanakarenina anakarenina
10:19
0622 5563 390
Reposted fromeryawen eryawen vialandofmagic landofmagic
10:18
2874 d96c 390
Reposted fromlaters laters viaheroes heroes
21:17
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał.
— Mt 28,6
Reposted bygingerowaaheroesankaottak94piinkskiesSkydelanhope24muszka
21:13
1311 74a8 390

cerceos:

Daniel Zenker - Holland

Reposted fromnosmile nosmile viamaladziewczynka maladziewczynka
21:13
9997 4bd7 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viaheroes heroes
09:22
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
09:21
21:28
7513 f4cb 390

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

21:28
21:24
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl