Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
08:14
Reposted frombluuu bluuu viamoninka moninka
06:33
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
09:40
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahereyes hereyes
13:19
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
13:13
9003 a72a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
13:13
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajustmine justmine
15:32
Reposted fromshakeme shakeme
15:43
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
08:21
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
08:10

Alberta,Canada

08:26
17:17
Czasami najłatwiej poradzić sobie z rozczarowaniem, osiągając sukces na innym polu.
— Donna (Suits)
Reposted fromjunior13 junior13 viasuits suits
17:07
17:03
2005 5003 390
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
16:12
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
15:03
8020 d8ba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
10:06
11:03
Reposted frombluuu bluuu
11:03
Reposted frombluuu bluuu
09:22
2187 88ea 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl