Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
11:20
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaviajero viajero
14:46
14:54
3488 2e8c 390
17:52
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
17:54
Reposted fromshakeme shakeme
18:40
7982 e535 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaskman askman
14:03
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
14:58
6542 d912 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
07:16
08:14
Reposted frombluuu bluuu viamoninka moninka
06:33
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
09:40
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahereyes hereyes
13:19
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
13:13
9003 a72a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
13:13
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajustmine justmine
15:32
Reposted fromshakeme shakeme
15:43
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
08:21
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
08:10

Alberta,Canada

08:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl