Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:27
11:46
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaahora ahora
19:43
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaendlessmemories endlessmemories
19:41
19:07
10:59
6980 a466 390
Reposted fromcontigo contigo viainerte inerte
10:59
8780 32a0 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainerte inerte
10:56

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
20:28
8397 ae6a 390
Reposted fromRowena Rowena viaviajero viajero
20:23
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.
— Pieśń o Bożej opiece. Psalm 121:1-3
Reposted fromheroes heroes
15:27
8286 6ea0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
11:49
5876 56de 390
Reposted fromstardvst stardvst viaxmartii xmartii
14:15
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viakotfica kotfica
21:18
Jest różnica pomiędzy zainteresowaniem, a zaangażowaniem. Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne. Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
19:28
7664 fd4e 390
Reposted fromapatia apatia viainerte inerte
10:06
5697 5ff2 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
10:05
7206 044f 390
10:00
17:26
7902 f66a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
15:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl