Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:49
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
19:41
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
18:52

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku
18:02
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainerte inerte
18:01
5644 d69d 390
19:45
9873 9816 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viashakeme shakeme
19:45
5155 22ac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
05:36
6677 5d04 390
Reposted fromverronique verronique viashakeme shakeme
09:46
6633 8f96 390
Reposted frompesy pesy viainspirations inspirations
09:30
19:22
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
16:21
0316 7f5b 390
16:52
7150 589f 390
Reposted fromshakeme shakeme
09:19
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viajnna jnna
18:42
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
09:12
06:56
6980 e6dd 390
Reposted fromBabson Babson viaviajero viajero
06:56
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainspirations inspirations
17:15
Reposted fromshakeme shakeme
17:15
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl