Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:43
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagingerowaa gingerowaa
19:32
9007 8298 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
18:59
9044 0e21 390
Reposted fromonlywhite onlywhite vianables nables
18:59
7312 e10c 390
Reposted fromthinredline thinredline vianables nables
09:16
3522 b3a5 390
Reposted fromfoina foina viaK8 K8
09:15

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viaEtien Etien
09:14
20:54
2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaankaottak94 ankaottak94
19:32
4383 ce2a 390
21:11
6829 c17e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
21:07
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viaK8 K8
18:43
1158 4216 390
Reposted frompollywood pollywood viaankaottak94 ankaottak94
18:42
18:39
Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
18:39
6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaEtien Etien
00:15
6619 d72a 390
Reposted fromcarameltea carameltea vianables nables
00:14
2361 d3a4 390
Reposted fromheroes heroes
19:30
8603 47c8 390
22:20
1854 ad62 390
Reposted fromheroes heroes
22:10
8931 1158 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl