Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:49
2248 fac7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viainerte inerte
20:05
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainerte inerte
14:46
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaahora ahora
14:45
8538 b4ed 390
Reposted frommakle makle viakingavonschabert kingavonschabert
17:20
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viafoodforsoul foodforsoul
17:20
7555 1317 390
Reposted fromasalluhi asalluhi viafoodforsoul foodforsoul
07:30
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
08:04
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
21:22
8405 b5a2 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viainspirations inspirations
20:06
Reposted fromshakeme shakeme
07:45
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviajero viajero
07:45
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaviajero viajero
17:27
11:46
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaahora ahora
19:43
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaendlessmemories endlessmemories
19:41
19:07
10:59
6980 a466 390
Reposted fromcontigo contigo viainerte inerte
10:59
8780 32a0 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainerte inerte
10:56

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl